Vårdlösningar - exempel från den kliniska vardagen

Identifiera problemet


Under 2017 genomförde vi ett förbättringsprojekt på ett äldreboende i Norrköping. Under arbetet lyftes många förbättringsområden, bl.a. vad gäller rondrutiner, utbildning, möjlighet till snabbare provsvar vid rond t.ex. 

Ett exempel på problemområde som vi vill lyfta här var att många av de boende hade vaxpropp.

Det är ett besvär som vi med enkla medel kan åtgärda och som ev. kan tyckas banalt men som riskerar ge den drabbade stora problem i form av:


  • Nedsatt hörsel
  • Yrsel
  • Ökad fallrisk
  • Nedsatt livskvalitet

Identifiera orsaken


Efter att vi diskuterat problemet i personalgruppen på äldreboendet framkom att anledningen till att vaxpropp inte uppmärksammades var främst tidsbrist. 

Läkaren som rondade äldreboendet hade vanligtvis 2-3 timmar avsatt varje vecka och där mer akuta frågor upptog all den tid som fanns avsatt för rond. 

Orsaken till problemet var tidsbrist samt att det krävdes att läkaren undersökte patienten med otoskop för att man skulle kunna påbörja behandling


Hitta lösning


Lösningen på problemet var att hitta ett sätt där vi inte behövde använda läkartid för att identifiera boende med vaxpropp. Vi var då med och utvecklade ett digitalt video-otoskop. Ett lättanvänt otoskop som kan lagra både foton och spela in videosekvenser från undersökningar. 

Målet blev att ett vårdbiträde eller sjuksköterkska enkelt skulle kunna fotografera/filma hörselgång och bildmaterialet skulle sedan kunna visas upp för läkare. Antingen på distans när läkaren är på sin vårdcentral eller under rond. Behandling skulle kunna sättas in snabbt och även följas upp och dokumenteras smidigt. Exempel på andra vårdlösningar

Handspritservetter Skyddsförkläde Andningsskydd FFP2 Munskydd IIR

Digitalt video-otoskop

Biovisor har tagit fram ett digitalt video-otoskop som vi vidareutvecklat till ett multi-instrument för primär och äldrevård där samma instrument kan användas för hudförändringar, öron-näsa- hals bedömningar m.m. Instrumentet kan spela in film och ta bilder vilket möjliggör distansbedömningar och underlättar dokumentation.

Patientnära analyser

Ett av våra fokusområden är patientnära diagnostik där patientnära analyser har en given plats. Vi samarbetar med flera av de mest innovativa tillverkarna inom området och de system vi kan erbjuda ger en kostnadseffektiv provtagning där provsvar kan fås inom 3-15 minuter direkt efter provtillfället.

PixMed - dokumentation av kroniska sår och hudförändring

Ett av våra pågående projekt och förbättringsområden är appen PixMed där vi jobbar på att ta fram ett verktyg för systematisk dokumentation av kroniska sår och hudförändringar och där vi med AI-teknik kan få en tolkningshjälp för att bättre kunna följa sår och hudförändringar över tid.

Ultraljud

Den stora utvecklingen inom ultraljudsdiagnostik har lett till att helt nya möjligheter kan erbjudas för diagnostik inom primärvården, i mobila enheter, bedside-undersökning av inneliggande patienter direkt vid sängkanten. På Biovisor har vi valt att fokusera på de undersökningstekniker som är framtagna för ultraljudsanvändning inom primär och äldrevård.